BELEIDSPLAN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE ROCKANJE, WELKOMKERK

PROFIEL

De gemeente valt onder de Protestantse Kerk Nederland en volgt de kerkorde en ordinanties daarvan. Onze gemeente wil een open en gastvrije gemeente zijn waar iedereen welkom is.

DOEL EN MISSIE VAN GEMEENTE EN DIACONIE

De gemeente heeft tot doel het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus. De kerkelijke gemeente staat onder leiding van de kerkenraad. Deze heeft tot taak de algemene leiding te geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld. De werkzaamheden van de diaconie omvatten het omzien naar elkaar, plaatselijk en wereldwijd.

Kerkenraad
De kerkenraad wil een open en gastvrije gemeente nastreven, waarbij omzien naar elkaar, dichtbij maar ook veraf, een grote rol speelt.
De kerkenraad stelt zich ten doel:

 • Erediensten op zon- en feestdagen te houden. Deze diensten zijn voor iedereen toegankelijk.
 • Het gemeenschapsgevoel en de geloofsbeleving binnen de gemeente te bevorderen.
 • Het uitoefenen van opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen.
 • Pastorale en diaconale zorg te verlenen zowel plaatselijk als in de wereld.
 • De taken van de diverse vrijwilligers te coördineren, te bevorderen en te waarderen.
 • Te blijven nadenken over de vormgeving van de eredienst. Dit met name in overleg met jongere gemeenteleden.
 • Het bezit en de gelden van de gemeente juist te beheren, met het doel de gemeente en het kerkelijk werk van de gemeente in stand te houden.
 • De gemeenteleden regelmatig en goed te informeren over de gang van zaken binnen de gemeente.
 • Het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente.
 • Het leiding geven aan de opbouw van de gemeente. d.m.v. catechese, vorming en toerusting.
 • Het bespreken van zaken die door de Classis – en/of Ringvergadering worden of zijn behandeld.
 • Het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van de kerkenraad wordt gevraagd.
 • Het streven naar maximale samenwerking met de Hervormde Gemeente Rockanje, met de vanuit beide kerkenraden in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 20-8-2018 uitgesproken intentie om op termijn tot één Protestantse Gemeente Rockanje te komen.
 • Het in samenwerking met andere gemeenten in de regio bevorderen van de vitaliteit van de betrokken gemeenten.


Erediensten
De erediensten worden ingevuld door de eigen predikant, dan wel door een gastvoorganger en in het geval van overmacht door één van onze ‘preeklezers’. In het geval van een bijzondere dienst is er samenwerking met gemeenteleden en kerkenraad.
In de zomerperiode organiseert de Evangelisatiecommissie een aantal zgn. Zomerdiensten, die een laagdrempelig karakter hebben.
Evaluaties vinden plaats in de vergadering van de kerkenraad.
Actiepunt blijft het aanbrengen van diversiteit in de eredienst en mogelijk meerdere varianten in de liturgie.
De zondagse erediensten beginnen om 9.30 uur.
Na iedere eredienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Pastoraat
Het pastorale team bestaat uit de predikant en de pastorale ouderlingen. Het pastorale team komt geregeld bijeen om de pastorale zaken door te spreken.
Werkzaamheden

 • Het vervullen van taken bij de erediensten op zon- en feestdagen en het onderhouden van contact met gemeenteleden. Dit laatste vooral door persoonlijke huisbezoeken en/of andere contacten van sociaal-religieuze aard.
 • Het jaarlijks organiseren van de zogenaamde groothuisbezoeken.
 • Het (via de scriba) per brief de mensen van wie het afgelopen jaar een familielid overleden is, uitnodigen om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag) de kerkdienst bij te wonen waarin de gestorvenen uit de gemeente herdacht worden.
 • Het herdenken van een overleden gemeentelid in de eredienst en in de vergadering van de kerkenraad.

Ouderenbeleid
Steun bieden aan ouderen, met speciale aandacht voor alleenstaande ouderen.


Beleid voor de toekomst
Naast bovenstaande taken is er een aantal extra aandachtspunten, zoals:

 • Aandacht voor mensen die het contact verliezen met de kerkelijke gemeente.
 • Inzetten op mogelijkheden en uitdagingen om voortdurend een open en toegankelijke gemeente te zijn.
 • Een goed contact met de jeugd en jongeren is onontbeerlijk, omdat de jeugd de toekomst heeft


Diaconie
Het werk van de diaconie bestaat uit het omzien naar elkaar plaatselijk en wereldwijd en omvat onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Het organiseren van en dienen aan tafel tijdens het Heilig Avondmaal.
 • Het organiseren van de Paasgroetenactie van Amnesty International.
 • Paasgroetenactie voor plaatselijk woonzorgcentrum, in samenwerking met de Hervormde Gemeente Rockanje.
 • Het verzorgen van de KerkWebRadio, waarbij men thuis te allen tijde naar de kerkdienst kan luisteren, ook via de computer.
 • Verzorgen van vervoer naar de kerk, daar waar nodig.
 • Hulpverlening (‘ondersteuning personen’ ) aan medemensen in acute nood, hiertoe is een diaconale hulpdienst in het leven geroepen.
 • Het verzorgen van een Kerstgroet aan leden van 80 jaar en ouder.

Kerk in Actie en WMO
Wij willen niet alleen kerk zijn in het dorp, maar ook in de wereld. Daarom vinden wij het belangrijk om ons in te zetten voor het werk van Kerk in Actie.
Er is overleg met de diaconieën van de omliggende gemeenten om de draagwijdte van de activiteiten te verbreden.
Onze gemeente is gesprekspartner van de burgerlijke gemeente, zoals over armoedebestrijding als onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Financiën.
Jaarlijks wordt, met het collecteplan van de PKN en Kerk in Actie als basis, een collecteplan samengesteld. Alle eerste collecten zijn bestemd voor een dergelijk doel. Al deze collecte-opbrengsten en de doelgerichte giften worden voor 100% doorgestuurd.
Per kalenderjaar wordt verantwoording afgelegd aan de kerkenraad.

College van Kerkrentmeesters
Uitgangspunten van het beleid.
Het College van Kerkrentmeesters (CvK), is verantwoordelijk voor de binnenkomende gelden. Zij zorgt voor de eigendommen en bezittingen van de gemeente.
Er worden allerlei activiteiten ondernomen om geld in te zamelen voor het onderhoud van bezittingen en gebouwen.
Financiën.
Het CvK beheert geld en bezit van anderen en heeft dus een bijzondere verantwoordelijkheid. De toepasselijke bepalingen van de kerkorde en de plaatselijke regeling zijn daarvoor de leidraad, evenals wettelijke voorschriften. De Protestantse Gemeente te Rockanje, Welkomkerk streeft geen winst na.
Zij geeft richtlijnen aan werkgroepen en commissies hoe de financiële verantwoording moet zijn.
De werkgroepen en commissies leggen financiële verantwoording af aan het college van kerkrentmeesters en deze legt weer verantwoording af aan de kerkenraad.

Jeugdactiviteiten
De jeugdactiviteiten worden verzorgd door leiding van resp. de werkgroep jongeren, de kindernevendienst, en basiscatechese in samenwerking met de predikant.
Er zijn diverse initiatieven om de betrokkenheid van de jeugd te vergroten. Dit is en blijft een constant aandachtspunt binnen de kerkenraad.
De jeugdactiviteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Overige activiteiten
Algemeen.

 • Het in het voorjaar organiseren van een gemeentevergadering waarin het afleggen van verantwoording over de financiën voorop staat.
 • De bloemen in de kerk tijdens de eredienst gaan als bloemengroet naar gemeenteleden.
 • Aandacht voor oudere jarigen.
 • Vaststellen van een thema voor de jaarlijkse groothuisbezoeken.
 • Gemeentebijeenkomsten met bijzondere activiteiten, waaronder gespreksavonden.
 • Het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals maaltijden en startzondag. Deelname aan de maaltijden staat in principe open voor elke inwoner van Rockanje.
 • De Evangelisatiecommissie organiseert de kerstzangdienst. Het zomerwerk bestaat uit laagdrempelige zomerdiensten en een viswedstrijd.
 • Contact blijven onderhouden met andere instanties.
 • Organiseren van de jaarlijkse Welkomfair en inzamelen en ophalen van spullen.
 • Inloophuis. Dit staat 1x/week open voor een ieder die in een ontspannen sfeer anderen wil ontmoeten.
 • Spelletjesmiddagen (zie: Inloophuis).
 • Boeken- en platenmarkt o.a. voor het project ‘Kinderen in de Knel’ van Kerk in Actie.
 • Beschikbaar stellen van de kerk voor sociale activiteiten.
 • Het maandelijks uitgeven van het kerkblad Binding en éénmalig per jaar het informatieboekje.
 • Het actueel houden van de website van onze kerkelijke gemeente.
 • Met de Hervormde Gemeente Rockanje, de Protestantse Gemeente Oostvoorne en de Protestantse Gemeente Tinte gezamenlijk activiteiten ontplooien, zoals gezamenlijke vieringen, gesprekken tussen kerkenraden, gezamenlijke diaconale activiteiten en jeugdwerk.

Doelstellingen 2020 t/m 2023
De kerkenraad stelt zich in aanvulling op het eerdergenoemde doel en missie van onze gemeente specifiek ten doel:

 • Actief bevorderen van de saamhorigheid binnen en buiten de gemeente.
 • Opstellen meerjarenplan beheer gebouwen en bezittingen.
 • Bredere sociale activiteiten.
 • Het blijven zoeken van mogelijkheden tot (verdere) samenwerking met omliggende gemeenten.

Geldigheid
Dit beleidsplan beslaat een periode van vier jaar. Jaarlijks omstreeks januari wordt het beleidsplan geëvalueerd en wordt er gekeken of de uitvoering hiermee in overeenstemming was.
De laatste evaluatie dateert van 8 januari 2020.