Op maandag 5 november vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Welkom en opening.

De voorzitter heet allen welkom, en met name onze beide gasten Ebco Vriend en Jan Zuilhof. Hij memoreert, net als op een aantal vorige kerkenraadsvergaderingen, dat onze Gemeente van de Welkomkerk momenteel in een moeilijk parket verkeert. Te zijner tijd zullen er wellicht onaangename en pijnlijke besluiten genomen moeten worden.
Desalniettemin bloeit onze Gemeente, zegt de voorzitter, enerzijds als gevolg van de extra inzet van velen, maar bovenal door Gods beschutting. Vervolgens leest hij psalm 91 vers 14-16 en gaat voor in gebed.

Gedenkingen.

In ruim een week tijds zijn ons drie gemeenteleden ontvallen. De voorzitter gedenkt hen, tezamen met de Kerkenraad:
Op 6 oktober overleed op 88-jarige leeftijd zuster Neeltje Meinster-Schipper. De Kerkenraad is in gedachten bij allen die haar zo zullen missen, en in het bijzonder bij haar kinderen en kleinkinderen.
Op 11 oktober overleed zuster Anneke Poot, oud 54 jaar. De Kerkenraad leeft mee met haar dochter Melissa, moeder, broer, schoonzus en zwager.
Op 13 oktober overleed, bijna 70 jaar oud, broeder Jan van Elst. De heer Van Elst was meer dan 29 jaar organist in onze Welkomkerk. De Kerkenraad gedenkt hem in grote dankbaarheid, en wenst zijn vrouw, de kinderen, kleinkinderen en allen die hem zo zullen missen, Gods nabijheid toe.

Klankbordgroep (1).

Bij het in dienst treden van ds. Kwakkel in februari vorig jaar is een zogeheten Klankbordgroep in het leven geroepen. Deze Klankbordgroep had tot doel ds. Kwakkel één jaar lang te adviseren en te begeleiden bij zijn werkzaamheden in onze Gemeente. De groep bestaat uit vier leden van de voormalige Beroepingscommissie, te weten Nelleke Langendoen, Amy van Marion, Ebco Vriend en Jan Zuilhof.

Klankbordgroep (2).

De Klankbordgroep heeft in de periode mei 2017 tot februari 2018 enkele malen gesproken met ds. Kwakkel over zijn functioneren, en eenmaal met ds. Kwakkel en zijn vrouw. Het afgelopen jaar is daar tussentijdse rapportage van gedaan aan het Dagelijks Bestuur van de Welkomkerk. Ebco Vriend en Jan Zuilhof rapporteren vandaag hun afsluitende bevindingen aan de Kerkenraad.
Voorzitter Nico Hanemaayer dankt de Klankbordgroep voor de getoonde inzet, verzoekt de beide heren die dank ook over te brengen aan de dames Langendoen en Van Marion, en heft de Klankbordgroep onder grote erkentelijkheid op.

Ondertekening.

Scriba Ton van Driel leest de tekst voor die de nieuwe ambtsdragers worden geacht te tekenen. Die tekst staat in een boekje dat al sinds 1941 voor dat doel in onze kerk bewaard wordt. Lia Verduijn tekent. Nelleke Langendoen is bij haar geopereerde zoon en zal op de volgende vergadering tekenen.

Catechese.

Dit jaar wordt er, gezien de leeftijdsopbouw van de kinderen, geen catechese gegeven. Jacqueline Havelaar wil dat volgend jaar weer oppakken.

Begroting kerk 2019.

De secretaris heeft alle kerkenraadsleden onlangs de begroting voor 2019 toegestuurd. Die begroting, opgesteld in het overzichtelijke PKN-format, wordt kort besproken. Er is een begroot tekort over 2019 van enkele duizenden euro’s. De Kerkenraad keurt de begroting goed en de voorzitter dankt de kerkrentmeesters voor het vele belangrijke werk hiermee verricht.

Amnesty International.

Ans Zwart zal op zondag 2 december in de hal van de kerk kaarsen verkopen en adressen van gevangenen uitdelen (voor een groet). \

Sluiting.

Anneke Cok sluit de vergadering met het voorlezen van het gedicht “Gebed om taal” uit de bundel Olijftak van Jaap Zijlstra.

Wim Verduijn, notulist

Tot grote vreugde van de kerkenraad kunnen wij u meedelen dat mevrouw C. Verduijn-Hoeksma in het ambt van ouderling pastoraat zal worden bevestigd. Zij zal het ambt voor een jaar ter hand nemen. De bevestiging zal plaatsvinden in de dienst van 28 oktober a.s. waarin ook Nelleke Langendoen als jeugd/jong volwassenouderling zal worden bevestigd.

Zoals u al hebt kunnen lezen zullen enkele werkzaamheden die voorheen door het secretariaat werden door diverse gemeenteleden ter hand worden genomen. In de afgelopen kerkenraadsvergadering is besloten dat de heer P. van Linschoten en mevrouw I. Hensen afwisselend de Welkombrief zullen verzorgen. Wanneer u een mededeling op de Welkombrief wilt plaatsen kunt u dit voortaan zenden naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alles wat op de ledenadministratie betrekking heeft, zoals mutaties en lijsten van gemeenteleden zijn in de deskundige handen van Nellie Zuidema en Marije Ouwendijk terwijl u Lia van Luijk kunt benaderen voor alles wat de Binding en het jaarboekje betreft.

Niet op de laatste plaats wil de kerkenraad de heer Ferry ter Mors hartelijk danken voor de jaren dat hij met Nelly Zuidema de ledenadministratie heeft verzorgd. Met de verhuizing naar Haamstede komt hier nu een eind aan. Het was heel geruststellend te weten dat dit stuk kerkenwerk helemaal in orde was. Heel fijn dat Marije Ouwendijk heeft aangegeven de plaats van de heer ter Mors te willen overnemen. De accuratesse van beide dames staat borg voor een goed lopende ledenadministratie. Dit houdt echter wel in dat Marije Ouwendijk, die zich jaren heeft ingezet voor de kindernevendienst, met dit werk is gestopt. Welk kind en gemeentelid heeft niet naar haar verhalen geluisterd? Hartelijk dank!

Ineke Hensen, secretaris

 

Op maandag 3 september vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Welkom en opening.
De voorzitter heet allen welkom. Hij memoreert, net als op de vorige kerkenraadsvergadering, dat onze Gemeente van de Welkomkerk het momenteel niet makkelijk heeft door de als maar voortdurende afwezigheid van de predikant: er zijn naast de al hoger belaste bestaande schouders nu ook nog eens éxtra schouders nodig om onze kerk draaiend te houden.
Vervolgens leest hij enkele verzen uit Exodus 25 voor, waarin beschreven staat dat God de Israëlieten opdracht geeft een ark te maken die met twee draagbomen gedragen kan worden. De voorzitter gaat in op die tekst en legt uit dat God er zeker voor ons zal zijn, maar dat we er zelf wél onze schouders onder moeten blijven zetten. Daarna gaat hij voor in gebed.

Gedenking.
De voorzitter gedenkt met de Kerkenraad broeder Piet Druyf, die 15 augustus op 80-jarige leeftijd overleed. De Kerkenraad is in gedachten bij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en alle anderen die hem zo zullen missen.

Evaluatie zomerdiensten.
De Kerkenraad vond de zomerdiensten mooi en is blij met de inspanning door de Evangelisatiecommissie verricht. Hulde!

Wijziging secretariaat.
De voorzitter meldt dat hij tot zijn opluchting mee kan delen dat Ton van Driel bereid is het secretariaat van Ineke Hensen over te nemen. Die toezegging verlost de Kerkenraad van een ernstig probleem. De Kerkenraad is er dan ook heel blij mee!

Werkzaamheden secretariaat. Ineke Hensen heeft een lijst gemaakt van de vele werkzaamheden die zij als secretaris verricht. Het leeuwendeel van die lijst zal Ton deze maand van Ineke overnemen, maar een deel van de werkzaamheden kan ook worden verricht door andere gemeenteleden. Die andere gemeenteleden zijn bovendien al gevonden. Het valt op dat dat “weer steeds de zelfden” zijn. Hulde!

Nieuwe ouderling.
Door de functiewijziging van Ton van Driel is wéér een acute vacature pastoraal ouderling ontstaan. De voorzitter deelt mee dat Lia Verduijn die vacature voor de periode van één jaar wil invullen. Lia is een ervaren pastoraal ouderling die enige tijd geleden een ambtsperiode van zes jaar heeft afgesloten. Zij blijft deel uit maken van de contactgroep met de Hervormde Gemeente alhier. Nico Hanemaayer is vol vertrouwen dat er over een jaar een gegadigde is om haar op te volgen.

Gezamenlijke kerkenraadsvergadering.
Op 20 augustus vond een gezamenlijke vergadering plaats van de Kerkenraden van de Dorpskerk en de Welkomkerk, inclusief de dames Verduijn en Zwart van de contactgroep. In een volgende Binding treft u een verslag van die vergadering door onze voorzitter aan.

Consulent.
Het Dagelijks Bestuur van de Welkomkerk is op zoek naar een consulent. Inschakeling van een consulent bij langdurige ziekte van de eigen predikant is volgens de kerkorde van de PKN verplicht. Hij of zij heeft als taak de Kerkenraad te adviseren, bijvoorbeeld in het geval van beroepingswerk.

Kerkrentmeesters. Piet van Linschoten deelt het volgende mee:

  • Alle lampen in de kerk zijn vervangen door LED.
  • De oude computer voor de beamer in de kerkzaal vertoonde kuren. Er is een nieuwe aangeschaft.
  • Volgende zomer wordt in de koffiezaal het bestaande plafond vervangen door een nieuwe gladde versie. Die vervanging wordt bekostigd uit de opbrengsten van de maaltijden.
  • De Vaste Vrijwillige Bijdrage blijft op peil.

Stille krachten.
De Kerkenraad brengt het gesprek op de ‘stille krachten’ die onze kerk al jaren mede gaande houden. Er is de afgelopen maanden al een aantal namen van hen in Binding genoemd. Deze keer wil de Kerkenraad daar de namen van Arie van Marion en Tine Kleine aan toevoegen. De Kerkenraad beseft de grote waarde van hen en van alle andere stille krachten in onze kerk. Hulde!

Sluiting.
Nico Hanemaayer sluit daarop de vergadering met het voorlezen van het gedicht Grüsz Gott van Ida Gerhardt: “Ik wandelde en sprak met de Heer”.

Wim Verduijn, notulist

‘Draagstokken’
Als u dit bericht doorleest is er naar mijn overtuiging en met mij vele anderen, veel ten goede veranderd sinds de laatste editie.
Toen die vorige editie werd klaargemaakt leek het alsof vele zaken in onze gemeente misliepen of verkeerd dreigden af te lopen door wat voor oorzaken dan ook. In een relatief korte periode heeft zich echter een kentering voorgedaan met een absoluut positieve uitwerking. Deze positieve ontwikkelingen zijn, in willekeurige volgorde, de volgende:

  • Diverse leden hebben de noodkreet over de startzondag opgepakt en alsnog een prima startzondag georganiseerd. Die zondag moet nu nog komen, maar als u dit leest is alles alweer voorbij. Het zal best een puike dag worden.
  • Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige Binding is er een keur aan heel diverse winteractiviteiten georganiseerd.
  • De samenwerking met de broeders en zusters van de Dorpskerk begint steeds meer gestalte te krijgen door
  • een toenemend aantal gemeenschappelijke diensten en het denken en praten over verdere gemeenschappelijke activiteiten.
  • Alle vacatures in de kerkenraad zijn opgevuld!
  • Vooralsnog zijn er ook genoeg vrijwilligers voor andere activiteiten en werkzaamheden.

Geweldig toch dat het zo loopt en dat dit door de inzet en het enthousiasme van velen mogelijk is.

Is er dan helemaal geen reden voor zorg? Nou toch wel. In algemene zin is de vergrijzing in onze gemeente een punt van behoorlijke zorg, waarbij de toekomst zelfs al over een jaar of 10 of minder best ongewis lijkt.
Meer specifiek is de akelig lange duur van de ziekte van onze predikant niet alleen voor hem en zijn naasten maar ook voor ons als gemeente een grote zorg.

Bij het woord ‘zorg’ komen automatisch de bekende woorden van Petrus naar voren die in zijn eerste brief in hoofdstuk 5 zegt: ‘Werpt al uw bekommernis (dus zorg) op Hem (dus de Here), want Hij zorgt voor u’. Deze woorden komen eigenlijk uit Psalm 55 vers 23a en in de vertaling van de psalmen door de dichter Ida Gerhardt (met Marie van der Zeyde) wordt dit versdeel als volgt weergegeven:

Werp wat u bezwaart op de Heer, hijzelf zal zorg voor u dragen.

Ja, ja zult u zeggen, dat is gemakkelijk te lezen, maar in werkelijkheid valt dat vaak behoorlijk tegen. Een mooi antwoord op zulke heel legitieme twijfel vind ik altijd in het boek Exodus en wel in hoofdstuk 25 waarin God aan Mozes heel gedetailleerd voorschrijft hoe het volk Israël een ark (van het verbond tussen hem en het volk) moet bouwen. In vers 8 zegt God: ‘en zij zullen mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen’.
Dan volgen enkele verzen met technische details, onder andere over draagringen aan beide zijden van de ark door welke ringen draagstokken gestoken moeten worden om de ark te (kunnen) dragen. In vers 15 wordt dan vervolgens gezegd:
‘De draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven, zij zullen er niet uit verwijderd worden’.
Dat is denk ik waar het om draait. God wil in ons midden wonen, bij ons zijn, met ons zijn, maar…….de draagstokken moeten in de ringen blijven (en dus ook gebruikt worden). Als wij de stokken op de schouders nemen waar en wanneer wij ook gaan, dan zal Hij in ons midden zijn. Een wederkerig proces: God blijft in ons
midden/wil in ons midden blijven, maar dan moeten wij zelf wel de draagstokken op de schouders nemen!

Als dat geen mooie, troostvolle belofte is!

Nico Hanemaayer

Het najaar en in het bijzonder advent is een goede tijd voor bezinning. Het wordt donkerder, we steken kaarsen aan. Een tijd van mijmeren en met andere mensen van gedachten wisselen. Over de waardevolle dingen in het leven en over hoe die met elkaar kunnen worden vormgegeven. Samen spreken over zoiets als een leidraad en of zoiets kan helpen in het dagelijks leven.
Evenals over de zeven hoofdzonden willen we ons laten inspireren door zeven films over de zeven deugden.

deugden 

Een hele uitdaging vormen deze deugden als je ze als inspiratiebron voor je (samen)leven laat gelden! Ware levenskunst. En...misschien ook wel de sleutel tot een gelukkig bestaan! Moet je niet een beetje ‘dwaas’ zijn om deugdzaam te leven?
De hoofdpersonen in deze films laten zien wat dat voor hen inhoudt, zonder dat zij dat hardop uitspreken.
Data: 14 en 21 en 28 november, 5 en 12 en 19 december
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Welkomkerk
Hanny Langebeeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken