Op maandag 2 september vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Opening (1).
Voorzitter Nico Hanemaayer opent de vergadering. Hij memoreert dat de mooie zomermaanden ons nog vers in het geheugen liggen, maar dat we nu weer flink aan de slag moeten. Daarbij zullen we ons helaas ook bezig moeten houden met zaken die ons zwaar vallen en ons geen vreugde verschaffen, zegt de voorzitter, geroepen als we zijn tot dienen van onze Gemeente.
Nico ziet een parallel met de jonge Samuël, die Eli een vervelende boodschap moest brengen, en raadt ons aan daar later 1 Samuël 3 weer eens over op te slaan. De voorzitter sluit daarop af met gebed.

Opening (2).
Tenslotte deelt Nico mee dat het moderamen van de Kerkenraad in de zomermaanden “flink doorgebuffeld” heeft, en wel in samenwerking met onze consulent ds. Peterjan van der Wal. Ds. van der Wal zal voortaan ook onze kerkenraadsvergaderingen bijwonen, maar is vandaag verhinderd wegens vakantie.
Herdenking. Vervolgens herdenkt de Kerkenraad zuster Johanna (Hannie) Groeneveld-Velthuizen die, 78 jaar oud, op 17 juli overleed. Wij zijn in gedachten bij hen die haar zullen missen.

Brieven.
De Kerkenraad heeft vijf brieven ontvangen met kritische noten over het zogenaamde Adempauze-besluit. De voorzitter heeft die brieven beantwoord en de Kerkenraad is het met die antwoorden eens.

Maaltijden.
Een bekend groepje immer actieve dames is in dit nieuwe seizoen al weer druk bezig met het organiseren van hun inmiddels wereldberoemde maaltijden in ons kerkgebouw. Dit zijn wij van plan, zegt Martha Boller: op 20 september Captains Dinner met als goed doel Suwa Setha, op 22 november wintersoepen met als goed doel de Stichting Babyspullen (Nelleke Langendoen heeft folders van de Stichting meegenomen en geeft uitleg over de handelwijze van de Stichting), op 7 februari stamppotten met als goed doel de Voedselbank te Brielle, en op 17 april nasi/bami/saté met als goed doel het Hospice Voornse Duinen. De kerkenraadsleden krijgen nú al trek!

Jeugd/jongvolwassenen.
De jongvolwassenen organiseren op zondag 10 november een bijzondere kerkdienst, en wel een zogenaamde Top-2000-dienst. Nadere informatie volgt in de novemberBinding.

Kerkrentmeesters.
Piet van Linschoten vertelt dat het nieuwe kozijn in de kerk inmiddels geplaatst is en dat er veel werk verzet is om de koffiezaal te vernieuwen. Beide projecten zijn als ‘zeer geslaagd’ te betitelen, zoals u al met eigen ogen hebt kunnen zien! Bij de koffiezaalvernieuwing is door een aantal van onze gemeenteleden heel veel arbeid verricht. Aan al die noeste werkers is daarom een etentje bij de plaatselijke Chinees aangeboden. De Kerkenraad is beretrots op hen! Hulde, hulde, en nóg eens hulde!

Gesprek met de kinderen.
De Kerkenraad besluit om in de eredienst voortaan het gesprek met de kinderen achterwege te laten. Dat gesprek leidt nogal eens, zeker voor het kind of de kinderen, tot wat gênante vertoningen. De leiding van de kindernevendienst heeft begrip voor het besluit. Uitzonderingen zijn, waar wenselijk, uiteraard toegestaan.

Kinderknutseldagen.
Op 28 en 29 augustus organiseerde de Dorpskerk weer de zogenaamde Kinderknutseldagen. Dit jaar werd voor het eerst assistentie verleend door twee dames van de Welkomkerk, te weten Carla van der Hout en Ans Zwart. Afwisselend werden de Dorpskerk en de Welkomkerk gebruikt door de kinderen. Een stukje over de dagen vindt u in deze Binding.


Evangelisatiecommissie.
De vele zomeractiviteiten van deze productieve commissie worden voortvarend uitgevoerd. Diverse zaken zijn nog in volle gang. De Kerkenraad is er erg blij mee!

Ds. Tineke Flim
stopt, zoals bekend, vanwege een aangenomen beroep in Monster eind september met haar zeer gewaardeerde diensten voor onze Gemeente. De Kerkenraad denkt na over de ontstane situatie. Ton van Driel en Lia Verduijn zullen onze kerk vertegenwoordigen bij ds. Flims afscheidsdienst op 22 september in de Petrakerk te Hellevoetsluis.

Sluiting.
Mieke Koster, tenslotte, sluit de vergadering met het voorlezen van het gedicht “Vragenderwijs” van Guillaume van der Graft. U vindt dat gedicht in het Liedboek na Lied 842 op bladzij 1361. Vervolgens spoeden de kerkenraadsleden zich ijlings huiswaarts: het is flink laat geworden vanavond!

Wim Verduijn, notulist

Op donderdag 4 juli vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Opening.
Voorzitter Nico Hanemaayer opent de vergadering met gebed en heet allen daarna welkom. Deze vergadering op 4 juli is ingelast om de agendapunten die op 1 juli zijn blijven liggen te bespreken.

Startzondag.
Ter voorbereiding van dit agendapunt heeft scribaTon van Driel de aanwezigen een aantal stukken met suggesties toegestuurd. De vraag wordt opgeworpen of we onder de huidige droeve omstandigheden wel een startzondag zouden moeten willen. Na enige discussie wordt vastgesteld dat het antwoord op deze vraag ‘ja’ is. Een aantal suggesties passeert de revue. Besloten wordt na te gaan of er aan het eind van de middag een maaltijd of barbecue kan worden georganiseerd. Ook wordt besloten verder geen andere activiteiten te organiseren.

Catechese.
Zowel de Dorpskerk als de Welkomkerk kampen met een klein aantal catechisanten. Samen hebben ze echter best een aardig ploegje. In overleg met Hans Bruinsma van de Dorpskerk en onder andere Jacqueline Havelaar van de Welkomkerk wordt onderzocht of beide kerken samen aan dat ploegje catechisatie kunnen geven. Onze Kerkenraad ziet dat in ieder geval wel zitten! Ook is de Kerkenraad positief over het voorstel voor gezamenlijke activiteiten met en voor tieners.

Intrede ds. van Selm.
Ton en Jannie van Driel zijn samen namens de Welkomkerk bij de intrede in de Protestantse Gemeente Oostvoorne van ds. M. van Selm geweest.

Welkommarkt.
De Welkommarkt was wederom een doorslaand succes. De Kerkenraad is enorm blij met de inzet van de organiserende dames. Hulde, hulde en nog eens hulde! De Kerkenraad neemt bovendien met genoegen kennis van het feit dat er dankbrieven zijn gestuurd naar alle vijf de organisatoren. Die brieven zijn bezorgd door Maarten Cok, met voor ieder een bos pioenrozen. Heel leuk!

Gemeenteleven/pastoraat.
Het wel en wee van enkele gemeenteleden wordt besproken.

Ds. Tineke Flim
is in juli op vakantie en stopt vanwege een aangenomen beroep in Monster eind september met haar zeer gewaardeerde diensten voor onze Gemeente. De Kerkenraad denkt na over de ontstane situatie.

Maaltijden.
Ook in het nieuwe seizoen worden er weer maaltijden georganiseerd. En wel op 20 september een captains dinner voor een nader te bepalen goed doel. En op 22 november een soepmaaltijd voor eveneens een nader te bepalen goed doel.

Dorpskerk.
Onze Kerkenraad gaat akkoord met de uitbreiding van het aantal gezamenlijke kerkdiensten met de Dorpskerk van 6 naar 8 per jaar. De Kerkenraad van de Dorpskerk zal later hierover besluiten.

Sluiting.
Nico Hanemaayer sluit de vergadering met het voorlezen van het gedicht “Wij zijn de drempelmensen” uit de bundel ‘Van harte’ van Alfred Bronswijk.

Wim Verduijn, notulist

Trouwe lezers van de website zullen zich wellicht herinneren, dat ik vorige maand beschreef, dat ik van gedachtenspinsels over carnaval meer of minder automatisch eerst op de vastentijd kwam, toen op het getal VEERTIG, vandaar op de rol van dat getal in de Bijbel en vandaar weer op Pasen, zo eindigend met een verwijzing naar het prachtige opstandingsverhaal uit Lucas 24 over de Emmaüsgangers, waarover ik u ook nog een mooi gedicht van Felix Timmermans doorgaf.

Enige tijd later diende ik bij ontstentenis van een predikant, de april-kerkenraadsvergadering te openen en in die opening heb ik als lichtend voorbeeld voor de kerkenraadsleden, weer gewezen op het verhaal van de Emmaüsgangers. Immers het enthousiasme en de bevlogenheid bij Kleopas en zijn metgezel, nadat het bij hen was doorgedrongen dat ze met de opgestane Heer hadden opgewandeld en de maaltijd gebruikt, waren zo groot dat ze terstond weer aan de niet onaanzienlijke wandeltocht terug naar Jeruzalem begonnen. Iets van die bevlogenheid en dat enthousiasme wensten we als kerkenraadsleden elkander dan ook toe en baden ook daarvoor.

Toen ik later nog eens die opening overdacht, drong het op een gegeven moment tot mij door, dat de terugkeer naar Jeruzalem van Kleopas en zijn metgezel, ons ook nog iets anders vertelde. Kleopas en zijn metgezel keerden namelijk op hun schreden terug naar Jeruzalem en die uitdrukking, t.w. op je schreden terugkeren heeft natuurlijk ook nog een heel andere betekenis. Namelijk eerder, vaak minder prettige of minder goede handelingen ongedaan (proberen te) maken.

Zo heeft het verhaal over de Emmaüsgangers nog een extra dimensie, een extra betekenis:
Als je je openstelt voor (een ontmoeting met) de opgestane Heer, vallen (als in Handelingen 9 wordt gesteld) de schellen je van de ogen en zie je een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe toekomst. Dat maakt nogal wat los: Je wordt zo blij, enthousiast en bevlogen dat je dat wil delen, desnoods middels een onverwachte inspanning en daarnaast keer je ook nog eens op je schreden terug!

Nico Hanemaayer

Het is dinsdag, 5 maart 2019 en normaliter zou ik het niet weten, maar omdat mijn 2e zoon tijdelijk werkt in Maastricht en daar nu dus meedoet aan het vieren van het carnaval, ben ik opeens bepaald bij dat jaarlijks terugkerende festijn en de aanleiding daartoe.

De oorsprong van het jaarlijkse carnaval ligt in heidense lentefeesten die al duizenden jaren geleden in de toen bekende landen werden gevierd. Omdat die feesten niet echt de goedkeuring van de toenmalige kerk hadden maar wegens hun populariteit ook niet verboden konden worden, werd al in 1091 op een concilie besloten, dat zo’n feest een eigen plek in de christelijke liturgie zou krijgen. Wel was het in die tijd in de christelijke kerk allang de gewoonte (dit in navolging van de datum waarop het joodse Pesach feest werd gevierd) dat Pasen gevierd werd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Tevens was het al de gewoonte om het Paasfeest/de Paascyclus te laten voorafgaan met een vastenperiode, in principe 46 dagen lang, maar omdat de zondagen niet meetelden 40 dagen lang. Op dat concilie in 1091 werd toen dan ook besloten dat voorafgaand aan die 40 dagen durende vastenperiode, die begon op Aswoensdag, op de zondag, maandag en dinsdag het carnaval mocht worden gevierd, in die tijd vooral een eetfestijn, terwijl nu de drank wellicht een grotere rol speelt. Zo kwam ik van carnaval op het getal 40. Een getal wat in ons dagelijks leven best een rol speelt: Denk maar: het leven begint bij veertig en meer van dat soort uitspraken, maar 40 speelt vooral een voorname rol in de Bijbel en we komen daar dit getal heel veel tegen:
• 40 dagen regen nadat Noach zijn ark had gebouwd
• 40 dagen verblijft Mozes op de berg Sinaï waar hij de 10 geboden krijgt
• 40 jaar zwerft het volk Israël door de woestijn
• 40 dagen daagt Goliath Israël uit voordat, door David, daar een eind aan komt
• 40 dagen krijgen de bewoners van Ninevé van Jona voordat volgens hem de stad verwoest zal worden
• 40 dagen vast Jezus in de woestijn voordat hij in de openbaarheid treedt

en voor zover ik weet, is deze laatste vastenperiode de basis van de christelijke veertigdagen (vasten)tijd aan Pasen voorafgaand.
De overeenkomst van al die 40en in de Bijbel is dat het steeds om periodes gaat waarin de mens tot inkeer komt of zich daartoe voorbereidt. In die 40 dagen of jaren-periodes gebeurt wat bijzonders en wordt er ruimte gemaakt voor iets nieuws.

De lopende periode van 40 dagen bereid ons voor op het
Paasgebeuren. Het lijden en sterven van Jezus maar ook en vooral zijn opstanding. In de Bijbel vinden we prachtige verhalen over de opgestane Heer en zijn ontmoetingen met mensen als u en ik.

Een van mijn favoriete opstandingsverhalen, naast die over de verschijning aan het meer van Tiberias uit het Evangelie van Johannes, is het verhaal van de Emmaüsgangers, u weet wel Kleopas en zijn metgezel lopen vanuit Jeruzalem terug naar Emmaus, terneergeslagen door de kruisiging van Jezus. Op die tocht worden zij plotseling vergezeld door iemand die hen, al verder lopende, uitlegt wat er gebeurd is en hoe die gebeurtenissen vanuit de Schriften te verklaren waren. Zij nodigen de vreemdeling uit mee te eten, de vreemdeling neemt de uitnodiging aan, gaat mee aanliggen, breekt het brood, spreekt de zegen uit, breekt het en reikt het hen aan, waarop ‘bij hen de ogen werden geopend en zij Hem herkenden, en hij verdween uit hun midden. En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?’

 

De Vlaamse schrijver Felix Timmermans (1886 – 1947), meest bekend van zijn ‘Pallieter’ is op latere leeftijd weer gaan dichten en heeft over de Emmaüsgangers het prachtige navolgende gedicht gemaakt:

‘Heer blijf bij ons, de zon gaat onder’
Wij boden dan het avondbrood
de vreemde man, die langs de baan
met ons was meegegaan.
En wijl hij, ’t zegenend, de ogen sloot,
gebeurde het: Zijn aangezicht
verklaarde in een hemels licht,
waarin Hij plotseling verdween…
Dit was het wonder.
Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz’handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
en ’t licht in ons is blijven branden.
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!

Wij wensen u een gezegend Pasen!
Nico Hanemaayer

Op maandag 14 januari vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Opening.
Voorzitter Nico Hanemaayer heet allen welkom. Hij leest Handelingen 8 vers 35-39 voor uit de oude vertaling. Dat Schriftgedeelte verhaalt van “De kamerling uit Morenland” (in de nieuwe Bijbelvertaling van 2004 wat politiek correcter geformuleerd als ”Filippus en de Ethiopiër”).
Onze voorzitter memoreert dat de omstandigheden waarin onze Gemeente van de Welkomkerk verkeert nog steeds bijzonder moeilijk zijn en dat wij niet weten wat de toekomst brengen zal. Desalniettemin, zo vervolgt hij, zijn wij vastbesloten moedig door te gaan en een voorbeeld te nemen aan de kamerling want die, nadat hij gedoopt was, “ging zijn weg met blijdschap”. Na deze door de Kerkenraad zeer gewaardeerde woorden gaat Nico voor in gebed.

Groothuisbezoeken 2019.
De organiserende dames (Anneke Cok, Mieke Koster, Nelleke Langendoen, Jetty Scherpenisse en Lia Verduijn) delen mee dat de voorbereidingen voor het groothuisbezoek afgerond zijn. Er komt een inlegvel in de komende Binding waarop men de keuze voor één van de aangeboden middagen of avonden kenbaar kan maken. Bovendien komt er een berichtje over dit onderwerp in diezelfde Binding.
De jongeren nodigen hun eigen doelgroep uit (via Binding).

Aftredende ambtsdragers 2019.
Er zijn in september van dit jaar 3 ouderlingen en 3 diakenen aftredend. Vorige maand dachten wij nog met enige zorg dat er een moeizame invulling van die vacatures in het verschiet zou kunnen liggen. Nu gloort er echter helder licht aan de horizon: het moderamen deelt mee dat Ebco Vriend zich beschikbaar heeft gesteld als voorzitter van de Kerkenraad en dat Jan Zuilhof zich beschikbaar heeft gesteld als ouderling-voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Het aanbod van deze ervaren kerkbestuurders wordt door de verraste Kerkenraad met graagte aanvaard!
Er blijven per september aanstaande dus nog vacatures over voor 1 pastoraal ouderling en 3 diakenen.

Beleidsplan.
Telkenjare wordt omstreeks januari het Beleidsplan van de Welkomkerk geëvalueerd en zo nodig aangepast. Dat is ook deze maand weer gebeurd. De scriba heeft het aangepaste Beleidsplan met de vergaderstukken meegestuurd. De Kerkenraad bespreekt de aanpassingen kort en keurt het plan vervolgens goed. Het plan zal integraal op de website van de kerk geplaatst worden.

Gemeenteleven/pastoraat.
Ds. Flim is met haar pastorale werkzaamheden in onze Gemeente begonnen, en de Kerkenraad is daar blij mee.

Kerstzangdienst.
De Kerkenraad heeft veel positieve reacties ontvangen over de kerstzangdienst. De voorzitster van de Evangelisatiecommissie, Philomène van Marion, leidde de dienst uitstekend, en in Barend van Zijll is een ware predikant verloren gegaan! Hulde aan alle medewerkers!

Diaconie.
In de aanloop naar kerst zijn er kerstattenties rondgebracht aan onze 80+ers, een gebaar dat zeer gewaardeerd werd.

Kerkrentmeesters.
Onze immer actieve kerkrentmeesters zijn bezig met de actie Kerkbalans 2019. Het thema is dit jaar ‘Geef voor je kerk’.

Leerhuis.
Ds. Wilschut, al lang met emeritaat, heeft deze winter in de Welkomkerk drie avonden over het boek Job verzorgd. Er waren 18 deelnemers. De Kerkenraad is blij met de voortdurende inzet van ds. Wilschut voor onze kerk op verschillende terreinen!

Sluiting.
Harry Sloots sluit daarop de vergadering met het voorlezen van het gedicht “Op vleugels van vertrouwen” uit het gelijknamige boekje van Adri Visser.

Wim Verduijn, notulist

 

Zoeken