Zoals vermeld bij het Hemelvaartsdag-dauwtrappen-ontbijt
werd deze wandeltocht voor de 21ste keer geleid
door onze grote natuurkenner Dick Zwart
en lieve mensen, dat is toch heel apart.
Een grote groep, leden van beide kerken
moest hun best doen om alles te verwerken
want wat hoor je en zie je allemaal
bij het Waterbos, de koekoek en de nachtegaal.
(hebben jullie ze gehoord??)
Natuurlijk is er in deze tijd ook veel te zien
bloeiende meidoorn, mierennesten, balsemien
maar ook paddenstoelen op een dode boom en orchideeën
ja, er waren zelfs ook nog mooie reeën.
Het ontbijt werd door meer dan 50 personen genuttigd
en dat was dan ook helemaal niet tuttig
krentenbollen, alle soorten brood, beleg, een gekookt ei
en een lekker sapje maakte iedereen blij.
De kerkdienst was een mooie afsluiting van deze morgen
de kerk was goed gevuld, we voelden ons geborgen
zo met leden van beide kerken tesaam
zongen we uit volle borst de lof van 's Heren naam.
Hopelijk zal dat in de toekomst gewoonte worden,
dat zijn in ieder geval mijn woorden.

Mieke Koster

dank aan Dick, Martha, Tine en Evahemelvaart3

Op maandag 6 mei vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Opening.
Voorzitter Nico Hanemaayer opent de vergadering en heet allen welkom. Hij leest Exodus 33 vers 12, 13, 14 en 17 voor. Dat Schriftgedeelte handelt over een gesprek tussen God en Mozes: zeldzaam bemoedigende en hoopgevende woorden, zegt Nico. Daarna gaat hij voor in gebed.

Dienst zondag 16 juni.
In de meiBinding kon u in het kerkenraadsverslag van 1 april lezen dat er op 16 juli een dienst zou zijn met het gospelkoor The Messenger uit Vlaardingen. Maar 16 juli vált helemaal niet op een zondag. De datum is dan ook 16 juni. Mijn welgemeende verontschuldigingen aan u allen!

Voedselbank.
De Kerkenraad is het eens met het advies van het Dagelijks Bestuur om De Til te gebruiken (2 uur per week op vrijdagavond) als afhaalpunt voor pakketten van de Voedselbank.

Ledenregistratie PKN.
In zijn brief van 30 april deelt ds. De Reuver, scriba van de generale synode van de PKN, mee dat op 1 juni de kerkelijke registratie van niet-gedoopte kinderen verandert. De meeste niet-gedoopte leden zijn van oorsprong hervormde geboorteleden. De kerkelijke betrokkenheid van die groep is meestal erg laag. De status van deze leden verandert in “meegeregistreerde”. Dit houdt in dat wanneer deze leden naar een andere gemeente vertrekken hun gegevens niet worden doorgestuurd. Als deze personen toch bij de kerk betrokken willen blijven kunnen zij zich laten registreren als “vriend”.
Piet van Linschoten deelt mee dat onze Welkomkerk slechts een beperkte groep niet-gedoopten heeft. Actie onzerzijds vindt de Kerkenraad niet nodig.

Gemeenteleven/pastoraat.
Het wel en wee van enkele gemeenteleden wordt besproken.

Censura Morum.
Op zondag 26 mei zal het Heilig Avondmaal gehouden worden. Niemand heeft er bezwaar tegen dat met de ander te vieren.

Sluiting.
Piet van Linschoten sluit de vergadering met het voorlezen van het gedicht “Zegen ons met uw stilte”. U kunt dat gedicht vinden onderaan Lied 257 uit het Liedboek, en wel op bladzij 579.

Wim Verduijn, notulist

Op 30 mei is er weer het traditionele dauwtrappen met ontbijt en viering. Traditioneel? Dit jaar mag iedereen meedoen, de gemeenteleden van Dorpskerk en Welkomkerk, gasten van campings, of iemand die de oproep in een van de kranten leest.

Dit stukje is in de Stille Week geschreven. De organisatie moet dus nog beraadslagen om alles handen en voeten te geven. Wij willen u het spoorboekje echter niet onthouden, zodat u een en ander alvast in uw agenda kunt noteren.

Om 06.45 uur verzamelen bij het Waterbos. Daarna is er om 08.15 uur ontbijt in de Welkomkerk. Aansluitend hopen wij om 09.30 uur te beginnen met onze kerkdienst, eveneens in de Welkomkerk, die geleid zal worden door ds. W. Quak.

Degenen die gaan wandelen, worden verrast met een deskundige uitleg over de prachtige natuur in ons rijke Rockanje. Zij die niet mee kunnen of willen wandelen, zijn om circa 08.15 uur welkom in de kerk. Een gezamenlijk ontbijt: gezellig! De kosten voor dit ontbijt bedragen € 2,50 voor een volwassene en
€ 1,25 voor jongeren onder de dertien jaar. In de juni-edities zullen wij u eventueel nog verdere details doorgeven.

Namens de werkgroep, ds. William Quak en Ineke Hensen

hemelvaart1  hemelvaart2   hemelvaart3
 5.15 uur  6.45 uur  8.15 uur

Op maandag 1 april vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Opening.
Voorzitter Nico Hanemaayer opent de vergadering en heet allen welkom. Hij verwijst naar zijn overdenking in de PaasBinding over de Emmaüsgangers, en leest daarna het slot van dat verhaal voor zoals het staat beschreven in Lucas 24 vers 31-35. Nico wijst daarbij op de grote uitwerking die de plotselinge herkenning van Jezus had op die Emmaüsgangers. Daarna gaat hij voor in gebed.

ROT-kamp.
De Kerkenraad stemt toe in een bijdrage van € 250 voor het ROT-zomerkamp.

Evaluatie gemeentevergadering.
Deze vergadering, op 13 maart, waarvan een verslag in de PaasBinding staat, werd uitstekend bezocht. De Kerkenraad is lovend over de wijze waarop het Dagelijks Bestuur het agendapunt ’Predikant’ heeft georganiseerd en geleid. De woorden die door voorzitter Nico Hanemaayer uitgesproken werden waren zorgvuldig gekozen. Dat gold ook voor zijn beantwoording van de vragen. Hulde!

Samenwerking met de Dorpskerk.
Onze Gemeente van de Welkomkerk heeft op de gemeentevergadering van 13 maart bovendien overwegend positief gereageerd op de uiteenzetting van Nico over de samenwerking met de Dorpskerk tot nu toe. Ook werd daar geconcludeerd dat onze Gemeente positief staat tegenover voortzetting en uitbouw van die samenwerking. De Kerkenraad komt tot dezelfde conclusie en machtigt de voorzitter die bevindingen aan de Dorpskerk mee te delen. Wél klinkt op de kerkenraadsvergadering een lichte teleurstelling over sommige ontwikkelingen.

Evaluatie Groothuisbezoeken 2019.
Deze Groothuisbezoeken, met als onderwerp “Ik kies er voor te geloven dat God ….”, werden georganiseerd en begeleid door Anneke Cok en Lia Verduijn in samenwerking met de pastorale ouderlingen. Mieke Koster heeft er een leuk stukje (“Korte impressie”) over geschreven in de PaasBinding. Er deden 50 tot 60 gemeenteleden aan mee, inclusief de jongvolwassenen. Voor die jongvolwassenen was er overigens een aparte bijeenkomst.
De Kerkenraad is positief over de organisatie en het verloop van de Groothuisbezoeken, en brengt hulde aan Anneke, Lia en de pastorale ouderlingen, die het in deze moeilijke en drukke tijden toch maar weer geflikt hebben!

Jongvolwassenen.
Een paar jongvolwassenen hebben op 18 maart aan de Kerkenraad een brief geschreven waarin zij nog eens in grote trekken herhalen wat zij op 13 maart op de gemeentevergadering over de samenwerking met de diverse kerken in Westvoorne gezegd hebben (zie de PaasBinding). Met name willen zij dat wij voor samenwerking niet alleen kijken naar de Dorpskerk in Rockanje, maar ook naar de PKN-kerken in Oostvoorne en Tinte, waar meer jeugd en jongeren zijn dan bij ons, en waar zij al diverse goede contacten mee hebben. De Top2000-dienst in januari en de Zandtovenaardienst in maart, beide te Oostvoorne, waren bijvoorbeeld een groot succes.

Carte blanche.
De jongvolwassenen krijgen carte blanche van de Kerkenraad om iets te organiseren. Voorstellen via onze jeugdouderling Nelleke Langendoen zijn zeer welkom en zullen uiterst positief benaderd worden.
Dienst zondag 16 juli. Ook stelt de Kerkenraad gelden ter beschikking om in de dienst van 16 juli het gospelkoor The Messenger uit Vlaardingen te laten optreden. Hopelijk komen daar veel jongeren, ook uit de andere Westvoornse kerken.

Dauwtrappen.
Tenslotte worden de jongvolwassenen uitgenodigd mee te doen aan onze dauwtrap/ontbijt-activiteit met de Dorpskerk op Hemelvaartsdag.

Kerkrentmeesters.
Piet van Linschoten vertelt dat het lekkende raam van de kerk, waarover hij op de vorige vergadering sprak, inderdaad vervangen zal worden. Het nieuwe kozijn wordt van kunststof, zal deze zomer geplaatst worden, en kost (schrik niet!) ruim € 10.000.

Sluiting.
Martha Boller sluit daarop de vergadering met het voorlezen van een mooi stukje proza uit de bundel “Een mens als jij” van Hans Bouma.

Wim Verduijn, notulist

Trouwe lezers van de website zullen zich wellicht herinneren, dat ik vorige maand beschreef, dat ik van gedachtenspinsels over carnaval meer of minder automatisch eerst op de vastentijd kwam, toen op het getal VEERTIG, vandaar op de rol van dat getal in de Bijbel en vandaar weer op Pasen, zo eindigend met een verwijzing naar het prachtige opstandingsverhaal uit Lucas 24 over de Emmaüsgangers, waarover ik u ook nog een mooi gedicht van Felix Timmermans doorgaf.

Enige tijd later diende ik bij ontstentenis van een predikant, de april-kerkenraadsvergadering te openen en in die opening heb ik als lichtend voorbeeld voor de kerkenraadsleden, weer gewezen op het verhaal van de Emmaüsgangers. Immers het enthousiasme en de bevlogenheid bij Kleopas en zijn metgezel, nadat het bij hen was doorgedrongen dat ze met de opgestane Heer hadden opgewandeld en de maaltijd gebruikt, waren zo groot dat ze terstond weer aan de niet onaanzienlijke wandeltocht terug naar Jeruzalem begonnen. Iets van die bevlogenheid en dat enthousiasme wensten we als kerkenraadsleden elkander dan ook toe en baden ook daarvoor.

Toen ik later nog eens die opening overdacht, drong het op een gegeven moment tot mij door, dat de terugkeer naar Jeruzalem van Kleopas en zijn metgezel, ons ook nog iets anders vertelde. Kleopas en zijn metgezel keerden namelijk op hun schreden terug naar Jeruzalem en die uitdrukking, t.w. op je schreden terugkeren heeft natuurlijk ook nog een heel andere betekenis. Namelijk eerder, vaak minder prettige of minder goede handelingen ongedaan (proberen te) maken.

Zo heeft het verhaal over de Emmaüsgangers nog een extra dimensie, een extra betekenis:
Als je je openstelt voor (een ontmoeting met) de opgestane Heer, vallen (als in Handelingen 9 wordt gesteld) de schellen je van de ogen en zie je een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe toekomst. Dat maakt nogal wat los: Je wordt zo blij, enthousiast en bevlogen dat je dat wil delen, desnoods middels een onverwachte inspanning en daarnaast keer je ook nog eens op je schreden terug!

Nico Hanemaayer

Zoeken