Op maandag 5 november vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Welkom en opening.

De voorzitter heet allen welkom, en met name onze beide gasten Ebco Vriend en Jan Zuilhof. Hij memoreert, net als op een aantal vorige kerkenraadsvergaderingen, dat onze Gemeente van de Welkomkerk momenteel in een moeilijk parket verkeert. Te zijner tijd zullen er wellicht onaangename en pijnlijke besluiten genomen moeten worden.
Desalniettemin bloeit onze Gemeente, zegt de voorzitter, enerzijds als gevolg van de extra inzet van velen, maar bovenal door Gods beschutting. Vervolgens leest hij psalm 91 vers 14-16 en gaat voor in gebed.

Gedenkingen.

In ruim een week tijds zijn ons drie gemeenteleden ontvallen. De voorzitter gedenkt hen, tezamen met de Kerkenraad:
Op 6 oktober overleed op 88-jarige leeftijd zuster Neeltje Meinster-Schipper. De Kerkenraad is in gedachten bij allen die haar zo zullen missen, en in het bijzonder bij haar kinderen en kleinkinderen.
Op 11 oktober overleed zuster Anneke Poot, oud 54 jaar. De Kerkenraad leeft mee met haar dochter Melissa, moeder, broer, schoonzus en zwager.
Op 13 oktober overleed, bijna 70 jaar oud, broeder Jan van Elst. De heer Van Elst was meer dan 29 jaar organist in onze Welkomkerk. De Kerkenraad gedenkt hem in grote dankbaarheid, en wenst zijn vrouw, de kinderen, kleinkinderen en allen die hem zo zullen missen, Gods nabijheid toe.

Klankbordgroep (1).

Bij het in dienst treden van ds. Kwakkel in februari vorig jaar is een zogeheten Klankbordgroep in het leven geroepen. Deze Klankbordgroep had tot doel ds. Kwakkel één jaar lang te adviseren en te begeleiden bij zijn werkzaamheden in onze Gemeente. De groep bestaat uit vier leden van de voormalige Beroepingscommissie, te weten Nelleke Langendoen, Amy van Marion, Ebco Vriend en Jan Zuilhof.

Klankbordgroep (2).

De Klankbordgroep heeft in de periode mei 2017 tot februari 2018 enkele malen gesproken met ds. Kwakkel over zijn functioneren, en eenmaal met ds. Kwakkel en zijn vrouw. Het afgelopen jaar is daar tussentijdse rapportage van gedaan aan het Dagelijks Bestuur van de Welkomkerk. Ebco Vriend en Jan Zuilhof rapporteren vandaag hun afsluitende bevindingen aan de Kerkenraad.
Voorzitter Nico Hanemaayer dankt de Klankbordgroep voor de getoonde inzet, verzoekt de beide heren die dank ook over te brengen aan de dames Langendoen en Van Marion, en heft de Klankbordgroep onder grote erkentelijkheid op.

Ondertekening.

Scriba Ton van Driel leest de tekst voor die de nieuwe ambtsdragers worden geacht te tekenen. Die tekst staat in een boekje dat al sinds 1941 voor dat doel in onze kerk bewaard wordt. Lia Verduijn tekent. Nelleke Langendoen is bij haar geopereerde zoon en zal op de volgende vergadering tekenen.

Catechese.

Dit jaar wordt er, gezien de leeftijdsopbouw van de kinderen, geen catechese gegeven. Jacqueline Havelaar wil dat volgend jaar weer oppakken.

Begroting kerk 2019.

De secretaris heeft alle kerkenraadsleden onlangs de begroting voor 2019 toegestuurd. Die begroting, opgesteld in het overzichtelijke PKN-format, wordt kort besproken. Er is een begroot tekort over 2019 van enkele duizenden euro’s. De Kerkenraad keurt de begroting goed en de voorzitter dankt de kerkrentmeesters voor het vele belangrijke werk hiermee verricht.

Amnesty International.

Ans Zwart zal op zondag 2 december in de hal van de kerk kaarsen verkopen en adressen van gevangenen uitdelen (voor een groet). \

Sluiting.

Anneke Cok sluit de vergadering met het voorlezen van het gedicht “Gebed om taal” uit de bundel Olijftak van Jaap Zijlstra.

Wim Verduijn, notulist