Op maandag 14 januari vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Opening.
Voorzitter Nico Hanemaayer heet allen welkom. Hij leest Handelingen 8 vers 35-39 voor uit de oude vertaling. Dat Schriftgedeelte verhaalt van “De kamerling uit Morenland” (in de nieuwe Bijbelvertaling van 2004 wat politiek correcter geformuleerd als ”Filippus en de Ethiopiër”).
Onze voorzitter memoreert dat de omstandigheden waarin onze Gemeente van de Welkomkerk verkeert nog steeds bijzonder moeilijk zijn en dat wij niet weten wat de toekomst brengen zal. Desalniettemin, zo vervolgt hij, zijn wij vastbesloten moedig door te gaan en een voorbeeld te nemen aan de kamerling want die, nadat hij gedoopt was, “ging zijn weg met blijdschap”. Na deze door de Kerkenraad zeer gewaardeerde woorden gaat Nico voor in gebed.

Groothuisbezoeken 2019.
De organiserende dames (Anneke Cok, Mieke Koster, Nelleke Langendoen, Jetty Scherpenisse en Lia Verduijn) delen mee dat de voorbereidingen voor het groothuisbezoek afgerond zijn. Er komt een inlegvel in de komende Binding waarop men de keuze voor één van de aangeboden middagen of avonden kenbaar kan maken. Bovendien komt er een berichtje over dit onderwerp in diezelfde Binding.
De jongeren nodigen hun eigen doelgroep uit (via Binding).

Aftredende ambtsdragers 2019.
Er zijn in september van dit jaar 3 ouderlingen en 3 diakenen aftredend. Vorige maand dachten wij nog met enige zorg dat er een moeizame invulling van die vacatures in het verschiet zou kunnen liggen. Nu gloort er echter helder licht aan de horizon: het moderamen deelt mee dat Ebco Vriend zich beschikbaar heeft gesteld als voorzitter van de Kerkenraad en dat Jan Zuilhof zich beschikbaar heeft gesteld als ouderling-voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Het aanbod van deze ervaren kerkbestuurders wordt door de verraste Kerkenraad met graagte aanvaard!
Er blijven per september aanstaande dus nog vacatures over voor 1 pastoraal ouderling en 3 diakenen.

Beleidsplan.
Telkenjare wordt omstreeks januari het Beleidsplan van de Welkomkerk geëvalueerd en zo nodig aangepast. Dat is ook deze maand weer gebeurd. De scriba heeft het aangepaste Beleidsplan met de vergaderstukken meegestuurd. De Kerkenraad bespreekt de aanpassingen kort en keurt het plan vervolgens goed. Het plan zal integraal op de website van de kerk geplaatst worden.

Gemeenteleven/pastoraat.
Ds. Flim is met haar pastorale werkzaamheden in onze Gemeente begonnen, en de Kerkenraad is daar blij mee.

Kerstzangdienst.
De Kerkenraad heeft veel positieve reacties ontvangen over de kerstzangdienst. De voorzitster van de Evangelisatiecommissie, Philomène van Marion, leidde de dienst uitstekend, en in Barend van Zijll is een ware predikant verloren gegaan! Hulde aan alle medewerkers!

Diaconie.
In de aanloop naar kerst zijn er kerstattenties rondgebracht aan onze 80+ers, een gebaar dat zeer gewaardeerd werd.

Kerkrentmeesters.
Onze immer actieve kerkrentmeesters zijn bezig met de actie Kerkbalans 2019. Het thema is dit jaar ‘Geef voor je kerk’.

Leerhuis.
Ds. Wilschut, al lang met emeritaat, heeft deze winter in de Welkomkerk drie avonden over het boek Job verzorgd. Er waren 18 deelnemers. De Kerkenraad is blij met de voortdurende inzet van ds. Wilschut voor onze kerk op verschillende terreinen!

Sluiting.
Harry Sloots sluit daarop de vergadering met het voorlezen van het gedicht “Op vleugels van vertrouwen” uit het gelijknamige boekje van Adri Visser.

Wim Verduijn, notulist