Op maandag 1 april vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Opening.
Voorzitter Nico Hanemaayer opent de vergadering en heet allen welkom. Hij verwijst naar zijn overdenking in de PaasBinding over de Emmaüsgangers, en leest daarna het slot van dat verhaal voor zoals het staat beschreven in Lucas 24 vers 31-35. Nico wijst daarbij op de grote uitwerking die de plotselinge herkenning van Jezus had op die Emmaüsgangers. Daarna gaat hij voor in gebed.

ROT-kamp.
De Kerkenraad stemt toe in een bijdrage van € 250 voor het ROT-zomerkamp.

Evaluatie gemeentevergadering.
Deze vergadering, op 13 maart, waarvan een verslag in de PaasBinding staat, werd uitstekend bezocht. De Kerkenraad is lovend over de wijze waarop het Dagelijks Bestuur het agendapunt ’Predikant’ heeft georganiseerd en geleid. De woorden die door voorzitter Nico Hanemaayer uitgesproken werden waren zorgvuldig gekozen. Dat gold ook voor zijn beantwoording van de vragen. Hulde!

Samenwerking met de Dorpskerk.
Onze Gemeente van de Welkomkerk heeft op de gemeentevergadering van 13 maart bovendien overwegend positief gereageerd op de uiteenzetting van Nico over de samenwerking met de Dorpskerk tot nu toe. Ook werd daar geconcludeerd dat onze Gemeente positief staat tegenover voortzetting en uitbouw van die samenwerking. De Kerkenraad komt tot dezelfde conclusie en machtigt de voorzitter die bevindingen aan de Dorpskerk mee te delen. Wél klinkt op de kerkenraadsvergadering een lichte teleurstelling over sommige ontwikkelingen.

Evaluatie Groothuisbezoeken 2019.
Deze Groothuisbezoeken, met als onderwerp “Ik kies er voor te geloven dat God ….”, werden georganiseerd en begeleid door Anneke Cok en Lia Verduijn in samenwerking met de pastorale ouderlingen. Mieke Koster heeft er een leuk stukje (“Korte impressie”) over geschreven in de PaasBinding. Er deden 50 tot 60 gemeenteleden aan mee, inclusief de jongvolwassenen. Voor die jongvolwassenen was er overigens een aparte bijeenkomst.
De Kerkenraad is positief over de organisatie en het verloop van de Groothuisbezoeken, en brengt hulde aan Anneke, Lia en de pastorale ouderlingen, die het in deze moeilijke en drukke tijden toch maar weer geflikt hebben!

Jongvolwassenen.
Een paar jongvolwassenen hebben op 18 maart aan de Kerkenraad een brief geschreven waarin zij nog eens in grote trekken herhalen wat zij op 13 maart op de gemeentevergadering over de samenwerking met de diverse kerken in Westvoorne gezegd hebben (zie de PaasBinding). Met name willen zij dat wij voor samenwerking niet alleen kijken naar de Dorpskerk in Rockanje, maar ook naar de PKN-kerken in Oostvoorne en Tinte, waar meer jeugd en jongeren zijn dan bij ons, en waar zij al diverse goede contacten mee hebben. De Top2000-dienst in januari en de Zandtovenaardienst in maart, beide te Oostvoorne, waren bijvoorbeeld een groot succes.

Carte blanche.
De jongvolwassenen krijgen carte blanche van de Kerkenraad om iets te organiseren. Voorstellen via onze jeugdouderling Nelleke Langendoen zijn zeer welkom en zullen uiterst positief benaderd worden.
Dienst zondag 16 juli. Ook stelt de Kerkenraad gelden ter beschikking om in de dienst van 16 juli het gospelkoor The Messenger uit Vlaardingen te laten optreden. Hopelijk komen daar veel jongeren, ook uit de andere Westvoornse kerken.

Dauwtrappen.
Tenslotte worden de jongvolwassenen uitgenodigd mee te doen aan onze dauwtrap/ontbijt-activiteit met de Dorpskerk op Hemelvaartsdag.

Kerkrentmeesters.
Piet van Linschoten vertelt dat het lekkende raam van de kerk, waarover hij op de vorige vergadering sprak, inderdaad vervangen zal worden. Het nieuwe kozijn wordt van kunststof, zal deze zomer geplaatst worden, en kost (schrik niet!) ruim € 10.000.

Sluiting.
Martha Boller sluit daarop de vergadering met het voorlezen van een mooi stukje proza uit de bundel “Een mens als jij” van Hans Bouma.

Wim Verduijn, notulist