Op maandag 6 mei vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Opening.
Voorzitter Nico Hanemaayer opent de vergadering en heet allen welkom. Hij leest Exodus 33 vers 12, 13, 14 en 17 voor. Dat Schriftgedeelte handelt over een gesprek tussen God en Mozes: zeldzaam bemoedigende en hoopgevende woorden, zegt Nico. Daarna gaat hij voor in gebed.

Dienst zondag 16 juni.
In de meiBinding kon u in het kerkenraadsverslag van 1 april lezen dat er op 16 juli een dienst zou zijn met het gospelkoor The Messenger uit Vlaardingen. Maar 16 juli vált helemaal niet op een zondag. De datum is dan ook 16 juni. Mijn welgemeende verontschuldigingen aan u allen!

Voedselbank.
De Kerkenraad is het eens met het advies van het Dagelijks Bestuur om De Til te gebruiken (2 uur per week op vrijdagavond) als afhaalpunt voor pakketten van de Voedselbank.

Ledenregistratie PKN.
In zijn brief van 30 april deelt ds. De Reuver, scriba van de generale synode van de PKN, mee dat op 1 juni de kerkelijke registratie van niet-gedoopte kinderen verandert. De meeste niet-gedoopte leden zijn van oorsprong hervormde geboorteleden. De kerkelijke betrokkenheid van die groep is meestal erg laag. De status van deze leden verandert in “meegeregistreerde”. Dit houdt in dat wanneer deze leden naar een andere gemeente vertrekken hun gegevens niet worden doorgestuurd. Als deze personen toch bij de kerk betrokken willen blijven kunnen zij zich laten registreren als “vriend”.
Piet van Linschoten deelt mee dat onze Welkomkerk slechts een beperkte groep niet-gedoopten heeft. Actie onzerzijds vindt de Kerkenraad niet nodig.

Gemeenteleven/pastoraat.
Het wel en wee van enkele gemeenteleden wordt besproken.

Censura Morum.
Op zondag 26 mei zal het Heilig Avondmaal gehouden worden. Niemand heeft er bezwaar tegen dat met de ander te vieren.

Sluiting.
Piet van Linschoten sluit de vergadering met het voorlezen van het gedicht “Zegen ons met uw stilte”. U kunt dat gedicht vinden onderaan Lied 257 uit het Liedboek, en wel op bladzij 579.

Wim Verduijn, notulist