Op donderdag 4 juli vergaderde de Kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Opening.
Voorzitter Nico Hanemaayer opent de vergadering met gebed en heet allen daarna welkom. Deze vergadering op 4 juli is ingelast om de agendapunten die op 1 juli zijn blijven liggen te bespreken.

Startzondag.
Ter voorbereiding van dit agendapunt heeft scribaTon van Driel de aanwezigen een aantal stukken met suggesties toegestuurd. De vraag wordt opgeworpen of we onder de huidige droeve omstandigheden wel een startzondag zouden moeten willen. Na enige discussie wordt vastgesteld dat het antwoord op deze vraag ‘ja’ is. Een aantal suggesties passeert de revue. Besloten wordt na te gaan of er aan het eind van de middag een maaltijd of barbecue kan worden georganiseerd. Ook wordt besloten verder geen andere activiteiten te organiseren.

Catechese.
Zowel de Dorpskerk als de Welkomkerk kampen met een klein aantal catechisanten. Samen hebben ze echter best een aardig ploegje. In overleg met Hans Bruinsma van de Dorpskerk en onder andere Jacqueline Havelaar van de Welkomkerk wordt onderzocht of beide kerken samen aan dat ploegje catechisatie kunnen geven. Onze Kerkenraad ziet dat in ieder geval wel zitten! Ook is de Kerkenraad positief over het voorstel voor gezamenlijke activiteiten met en voor tieners.

Intrede ds. van Selm.
Ton en Jannie van Driel zijn samen namens de Welkomkerk bij de intrede in de Protestantse Gemeente Oostvoorne van ds. M. van Selm geweest.

Welkommarkt.
De Welkommarkt was wederom een doorslaand succes. De Kerkenraad is enorm blij met de inzet van de organiserende dames. Hulde, hulde en nog eens hulde! De Kerkenraad neemt bovendien met genoegen kennis van het feit dat er dankbrieven zijn gestuurd naar alle vijf de organisatoren. Die brieven zijn bezorgd door Maarten Cok, met voor ieder een bos pioenrozen. Heel leuk!

Gemeenteleven/pastoraat.
Het wel en wee van enkele gemeenteleden wordt besproken.

Ds. Tineke Flim
is in juli op vakantie en stopt vanwege een aangenomen beroep in Monster eind september met haar zeer gewaardeerde diensten voor onze Gemeente. De Kerkenraad denkt na over de ontstane situatie.

Maaltijden.
Ook in het nieuwe seizoen worden er weer maaltijden georganiseerd. En wel op 20 september een captains dinner voor een nader te bepalen goed doel. En op 22 november een soepmaaltijd voor eveneens een nader te bepalen goed doel.

Dorpskerk.
Onze Kerkenraad gaat akkoord met de uitbreiding van het aantal gezamenlijke kerkdiensten met de Dorpskerk van 6 naar 8 per jaar. De Kerkenraad van de Dorpskerk zal later hierover besluiten.

Sluiting.
Nico Hanemaayer sluit de vergadering met het voorlezen van het gedicht “Wij zijn de drempelmensen” uit de bundel ‘Van harte’ van Alfred Bronswijk.

Wim Verduijn, notulist