Zoeken

Als wij u dit schrijven zitten we samen aan de eet/werktafel in de woonkamer in Schiedam. Het is bijna de derde advent, tijd van verwachting.
U begrijpt dat wij niet alleen verwachtingsvol naar Kerst toe leven, maar misschien toch wel vooral naar 5 februari en verder! We zien daar naar uit. Want nog zo’n ander thema uit de kersttijd, namelijk gastvrijheid, spreekt dit jaar nog meer tot onze verbeelding dan andere jaren.
Terugkijkend is het dan vooral de openheid en gastvrijheid van de beroepingscommissie, van het kostersechtpaar en de vrijwilligers (de ‘oprijlaan’ voor Hanny ligt al weken te wachten in het gangetje naar de Til!), en met heel veel plezier denken we ook terug aan onze eerste dienst in uw midden - wij voelden ons zéér welkom!
De laatste weken krijgt ‘gastvrijheid’ wel een heel specifieke spits. In plaats van ‘geen plaats in de herberg’ zoals het in de kerstverhalen klinkt, wordt er voor ons wel een heel bijzondere ‘plaats bereid’, en wel in de Til. Deze onverwachte ontwikkeling maakt des te meer dat wij ons welkom weten. En wat een prachtig idee dat er voor Kwakkeltje een Til in orde gemaakt wordt? Dat hadden wij zelfs niet kunnen vermoeden, en u vermoedelijk ook niet toen we in oktober bij u waren. Voor dominees in het bijzonder is dat wel een heel tot de verbeelding sprekende plek: wonen op de drempel van Gods huis (Ps 84). In ons geval wel heel letterlijk, over gastvrijheid gesproken.
Het duurt nog even, maar we zijn met ons hart inmiddels vaak in Rockanje, en met lijf en leden trouwens ook steeds vaker, want alle voorbereidingen beginnen langzamerhand. We wensen u gezegende kerstdagen, veel heil en zegen voor het nieuwe jaar, en laten we maar zeggen: tot binnenkort!

Hartelijke groet, Gert Kwakkel en Hanny (Kwakkel-)Langebeeke

Op het moment dat ik dit schrijf is de goedheiligman weer terug naar Spanje en maken we ons op voor het volgende feest/de volgende feestdagen, nl. Kerst en Oud en Nieuw en voordat je het weet is het jaar alweer voorbij.
In de afgelopen dagen hebben wij met onze kinderen en kleinkinderen uit volle borst o.a. “Vol verwachting klopt ons hart…..” gezongen en mede naar aanleiding van die woorden wil ik het een en ander met u delen.
We zitten nu in de adventstijd en komen steeds dichter bij de Kerst(dagen) en wachten op dat moment/die dagen, net zoals de vaak in de Bijbel genoemde wachters op de morgen wachten.
Maar verwachten we ook iets meer daarvan?

In het mooie dorpje Abbenbroek ligt naast de oude hervormde kerk (nu in hersteld verband) de oude begraafplaats en boven het hek, wat toegang geeft tot die begraafplaats, is een versje aangebracht wat luidt:

Heb eerbied voor deez plaats
Ontdaan van aardsche zorgen
Rust hier het menschlijk stof
Tot aan den jongste morgen.

 Ik ben altijd geraakt door dat gedichtje omdat de talloze generaties die daar begraven liggen  - naar ik denk – een moeilijk en zwaar leven hebben gehad, zodat het uitzicht op een opstanding op de jongste morgen, hen troost en een vooruitzicht boden op een beter bestaan dan hun waarschijnlijk kommervolle aardse bestaan.
Dat is nog eens wat om naar uit te zien / te verwachten!
De realiteit heden ten dage is echter dat wij door dit visioen niet of nauwelijks worden geraakt en onze verwachtingen op een andere manier invullen.
We leven nu in de adventstijd toe naar de Kerstdagen die – zoals ons herhaaldelijk is voorgehouden - in feite een onlosmakelijk onderdeel zijn van Pasen.
Het visioen daaraan verbonden is van een geheel andere aard, dan het visioen van onze voorouders, die op de jongste morgen hoopten op te staan en tot de zaligen vergaderd hoopten te worden.
Wij daarentegen verwachten met de Kerst (en als gesteld aansluitend met Pasen) – overigens ook samenvallend met de kortste dag en het daarna weer lengen der dagen en de terugkeer van zon en licht – vrede, vreugde en dankbaarheid voor ons leven hier en nu, met de opdracht – in navolging van onze opgestane Heer – die vrede, vreugde en dankbaarheid uit te delen.

Als dat ons oogmerk is dan kunnen we met Ps.130: 6 zeggen:

Mijn ziel wacht op den Here,
Meer dan wachters (uitzien) naar de morgen.

Als afsluiting van deze oproep nog iets moois, alweer uit Abbenbroek.
In de gevel van het oude Gereformeerde kerkje (wat allang geen kerk meer is maar een aardige woning) zit een steen gedateerd 1892 en voorzien van de tekst:

Van den opgang der sonne af
hot haren nedergangh
zij de naam des Heren geloofd.

En met mij heeft u dan al lang geconcludeerd dat we hier te maken hebben met een citaat uit Psalm 113: 3, waar we in de berijmde versie kunnen lezen:

Prijst, halleluja, prijst den Heer,
Gij ’s Heeren knechten, immermeer
Moet ’s Heeren naam gezegend wezen
Van waar de zon in ’t Oosten straalt
Tot waar z’in ’t Westen nederdaalt
Zij ’s Heeren grote naam geprezen.

 

Wij wensen u en de uwen gezegende Kerstdagen en goed 2017!!

Nico Hanemaayer

In deze interpastorale kerkperiode krijgen sommige gemeenteleden de gelegenheid om een overdenking in de Binding te schrijven. Deze maand is de eer aan mij. Het woord interpastoraal staat niet in de officiële woordenboeken, maar natuurlijk verwijs ik naar de domineeloze tijd tussen de voorgangers Wilschut en Kwakkel. Ook domineeloos is trouwens geen bestaand woord.

Maar nu ter zake. Mensen die mij een beetje kennen, weten dat het gezegde “Geen dag zonder Bach” mijn lijfspreuk is. Ik neem deze spreuk namelijk zeer serieus. Het is bijna onmogelijk om aan iemand uit te leggen waarom bepaalde muziek je ontroert, troost, blij maakt. Toch wil ik er iets over vertellen. In een minuut. Ik hoop enigszins begrijpelijk, ook voor mensen die vele dagen zonder Bach kennen.

Voor mij begint de weg naar Bachs eenzame hoogte in de Renaissance. Een periode waar melodieën op een schitterende manier door elkaar heen gaan lopen (polyfonie). Monteverdi, Palestrina. Deze muziek groeit en bloeit, beginnend rond 1500 tot omstreeks 1700, het jaar waarin Bach en Händel hun vijftiende verjaardag vierden. We zitten dan midden in de Barok. In die tijd komen de harmonieën tevoorschijn. Ik bedoel met harmonieën verschillende, tegelijkertijd gespeelde of gezongen noten, die samen tot klinken worden gebracht. De grote barokcomponisten weten de oude polyfonie te combineren met dit nieuwe verschijnsel.

En daar is ‘t ie dan: De grootste meester van dit fenomeen, inderdaad, Johan Sebastiaan Bach.

Ik besef dat deze uitleg heel erg kort (ook door de bocht) is, maar een langere versie zou velen van u vervelen, als dat nu al niet het geval is.

Het meest bijzondere muziekinstrument is de menselijke stem. Ook hier heb ik mijn eigen theorieën over, maar ik zal u daar niet mee lastig vallen. De menselijke stem heeft het unieke kenmerk, dat het gebruik maakt van tekst. Uiteraard maakte ook Bach in zijn vocale muziek veelvuldig gebruik van tekst. En daar wil de schoen nog al eens wringen. Want teksten uit de 18e eeuw zijn anders dan teksten anno 2016. Wollig, oubollig, zwaar, moeilijk? Het zal best zo zijn. Maar proberen we ons in de tijd en de taal van Bach te verplaatsen, dan kan het toch niet zo’n probleem zijn? Een probleem is het voor mij niet. Een raadsel wel. Al googelend neem ik als voorbeeld de eerste de beste vertaling van een willekeurig koraal van Bach:

 

Wat ben ik toch zielsgelukkig
dat mijn Schat de Alfa en de Omega is,
het begin en het einde;
Hij zal mij tot zijn eer
opnemen in het paradijs,
daarom klap ik in mijn handen.
Amen!
Amen!
Kom o schone
vreugdekroon,
blijf niet lang weg,
op U wacht ik met verlangen.

Best wel een beetje raar, deze woorden.

Maar niet vertaald, in het Duits, heb ik geen enkele moeite meer met de tekst…….. hoe komt dat nou toch?

Wie bin ich doch so herzlich froh,
daβ mein Schatz ist das A und O,
der Anfang und das Ende!
Er wird mich doch zu seinem Preis
aufnehmen in das Paradeis,
deβ klopf’ ich in die Hände!
Amen!
Amen!
Komm du schöne
Freudenkrone,
bleib’ nicht lange,
Deiner wart’ ich mit Verlangen.

Als u dit raadsel voor mij kunt ontcijferen, dan zou me dat zeer verbazen. Eén ding is zeker: het Hemelse, het Goddelijke geloofsgevoel dat Bach in zijn muziek weet te leggen, raakt mij heel diep. Het opent de deur, of zet deze op zijn minst op een flinke kier naar Hogere Sferen, naar Schoonheid, naar Heelheid, naar Volmaaktheid, naar ………………..

Tot slot: Op zondag 1 januari is er in de Welkomkerk een samenzijn, het midden houdend tussen een nieuwjaarsbijeenkomst en een kerkdienst. Om 10.30 uur ’s ochtends wordt u met koffie welkom geheten. Mieke Koster leidt de samenkomst. Ik wil onder andere een cantate voor u zingen, begeleid door Jan van Elst. Een cantate over De Tijd, geschreven door een tijdgenoot van Bach: Georg Philip Telemann. Hij was iets frivoler dan Bach, maar gebruikte ook van die wollige taal…… dat dan weer wel.

Barend van Zijll

Het is zuiver toeval dat ook deze meditatie als in de vorige maand, met een gedicht begint.

Het is herfst en als dan de bladeren van de bomen zo mooi kleuren en op de grond vallen, moet ik denken aan het gedicht van J. v.d. Waals: De Gouden Najaarslaan. Ik laat enkele regels volgen.


Ik keek in de gouden heerlijkheid
Van een najaarslaan,
Het was of ik de gouden deuren wijd
Zag openstaan,
Het werd mij, toen ik binnen ging
Of ik door gouden gewelven liep:
Ik aarzelde even, ik ademde diep,
Diep van verwondering.


Wat is het heerlijk als je zo kunt genieten van Gods schepping. Natuurlijk weten we ook, dat niet alles "goud” is wat er blinkt. Het mooie najaar kan ook stormen teweeg brengen. Letterlijk, zodat de schepping zucht in al haar delen om het bijbels te zeggen. Maar ook in een mensenleven kan de herfst huishouden. Dan is het goed, als er familie en vrienden om ons heen staan die ons op kunnen vangen. Dan is het goed, dat we deel uit mogen maken van een kerkgemeenschap. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat dan alles opgelost wordt, dat er geen stormen meer woeden. We kunnen moe worden van dagelijkse zorgen,
ziekte, eenzaamheid. Dit is echter van alle tijden, moe worden. Ik las een paar woorden van Augustinus (354-430) Die gaan zo:

Wie is er nu niet afgemat in deze wereld? Kan iemand mij zeggen wie er niet moe is van het werken of van het piekeren? De arme is afgemat van het werken, de rijke van het piekeren. De arme is moe omdat hij streeft naar bezit, de rijke omdat hij streeft naar behoud en omdat hij ook nog winst wil maken, is de rijke nog veel meer afgemat.

Zie hier een tekst van bijna 2000 jaar geleden.

Ik kom nog even terug op de herfst, herfst betekent soms ook mist, soms dikke mist. En wat kan het dan mooi zijn als die mist langzaam optrekt, als een vogel gaat zingen en de zon opkomt. Daarom nog de volgende regels:

Nu de zon zo heerlijk gaat schijnen
is ’t of mijn sores verdwijnen
Keek ik maar wat vaker naar boven
‘k heb reden om mijn Heer te loven
En verder te leven met plezier
Hem dankend voor mijn leven hier.

W.S. Koster-Voskamp

Ik kan me niet anders voorstellen dat de meesten van u, net als ik, wel eens lijden aan één van de 3 B’s, namelijk Bedroefd, Bang en/of Bezorgd.
Met name ‘s nachts in bed kun je dan de slaap niet vatten en lig je maar te woelen en te tobben met rondmalende gedachten over de “B” die je dwars zit.
Het woord van Jezus in de Bergrede in Mattheus 6 vers 33, namelijk dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de dag van morgen, is dan vaak op zo’n moment niet een directe hulp.

Een wel heel ander beeld voor zulke donkere, sombere momenten, wordt door de dominee/dichter Nicolaas Beets geschetst in zijn gedicht “De moerbeitoppen ruis(ch)ten”.

“De moerbeitoppen ruisten;”
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
‘k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.

De morgen die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij

Nicolaas Beets

 

Hierboven is dit gedicht weergegeven; in prachtige zinnen en beelden beschrijft de dichter dat het in zo’n nacht klaarblijkelijk ook heel anders kan. De dichter voelt en ervaart namelijk in zo’n sombere nacht de nabijheid van God die bij hem toeft/blijft en gedachten die kwelden/vervolgden en ontstelden verdrijft. De dichter besluit dan ook met:


De morgen die mij wekte
Begroette ik blij,
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen
Waart nog nabij.

Prachtige, hartverwarmende woorden die tot steun en vertrouwen (kunnen) zijn.

 De eerste 2 zinnen blijven echter mysterieus en vreemd: Waarom worden moerbeitoppen opgevoerd, en waarom geen wilg, beuk of wat dan ook voor boom?
Nicolaas Beets was predikant en kende zijn schriften. Het is dan ook niet voor niets dat hij de eerste regel van dit gedicht tussen aanhalingstekens zette en die zin dus citeerde/ergens vandaan had. De verklaring voor de verwijzing naar de moerbeitoppen is namelijk te vinden in het Aloude testament en wel in 2 Samuel 5 in de verzen 17-25.
Daar wordt beschreven dat David, nadat hij tot koning over Israël was gezalfd, door de Filistijnen tot twee maal toe werd aangevallen.
De eerste maal versloeg David de Filistijnen na door de Here daartoe te zijn aangespoord. De Filistijnen lieten het er echter hier niet bij zitten en trokken weer tegen David op en verzamelden zich in het dal Refaim. David raadpleegt de Here en krijgt te horen: Trek niet op; maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat ge hen kunt aanvallen van de kant der balsemstruiken. En zodra gij een geluid van schreden hoort in de toppen van de balsemstruiken, haast u dan, want dan is de Here voor u uitgetrokken om het leger van de Filistijnen te verslaan. David nu deed aldus, gelijk de Here hem geboden had, hij versloeg de Filistijnen, van Gibea af tot bij Gezer.
Deze weergave is uit de vertaling NBG 1951. In de Statenvertaling wordt echter niet gesproken over balsemstruiken, maar over moerbezienbomen en in vers 24 van die vertaling  staat:  ….als gij hoort het geruis van een gang in de toppen der moerbezienbomen, dan rep u: want alsdan is de Heere voor uw aangezicht uitgegaan…..

Het zijn deze woorden die Beets brachten tot zijn “de moerbeitoppen ruisten, God ging voorbij”.
Het mooie is bovendien dat hij, in aanvulling/in vervolg op de gebeurtenissen bij en met David, God niet alleen laat voor(bij)gaan, maar de Here bij hem laat toeven/verblijven en tot hem laat spreken, in de stille, de stille nacht. Denk bij deze woorden ook even aan de ontmoeting van de profeet Elia met God (zie 1 Koningen 19:12) in “een ademloze stilte“ (NBG 1951) of “het suizen van een zachte stilte” (Statenvertaling).
Het haast jaloersmakende vertrouwen wat uit al deze woorden van Nicolaas Beets zo spreekt, mondt daarom dan ook uit in een breuk met de misère van de avond en nacht omdat hij blij ontwaakt:

 

            En Gij, mijn Schild en Wapen,
            Waart nog nabij.

 

Ik wens een ieder van ons veel van dit vertrouwen toe!!

 N.A. Hanemaayer