Op maandag 7 oktober vergaderde de kerkenraad in de Welkomkerk. Hier volgt een verslag:

Opening: Voorzitter Nico Hanemaayer opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder de nieuwe leden welkom die zorgen voor continuïteit in de Kerkenraad door volledige vervanging van de scheidende leden. Er breekt een nieuwe fase aan met een nieuw begin die ook extra inspanning zal vergen, evenals het nieuwe begin tussen Jacob en Ezau na de worsteling bij de Jabbok waar Jacob de zegen van de Heer afdwong. Ook wij zullen de zegen van de Heer nodig hebben bij het werk in de gemeente. Nico besluit de opening met gebed.

Overdracht voorzitterschap. De (symbolische) voorzittershamer werd door Nico razendsnel aan Ebco Vriend doorgegeven om daarna rustig de afscheidswoorden in ontvangst te kunnen nemen.

Afscheid afgetreden ambtsdragers. Ebco dankt de scheidende ambtsdragers voor al het werk dat zij hebben verricht in de afgelopen jaren.

Na ontvangst van bloemen en een aardigheidje vertrekken de scheidende leden.

Ondertekening ambtsformulier. Ton van Driel leest het ambtsformulier voor zoals laatstelijk gewijzigd in 2012, waarna de nieuwe leden ondertekenen in het sinds 1941 daarvoor in gebruik zijnde boekje.

Moderamen. Het volgende wordt door de voorzitter toegelicht. De naam is, conform de kerkorde, voortaan weer moderamen omdat een dagelijks bestuur bevoegdheid heeft tot het nemen van besluiten waar een moderamen de Kerkenraad adviseert. Vanaf nu wordt ook weer gesproken van de scriba i.p.v. secretaris.

Wijziging kerkorde. Het moderamen heeft in navolging van de consulent een advies aan de K.R. opgesteld met commentaar ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen van de kerkorde. In het huidige voorstel wordt vanaf 1 mei 2020 niet alleen naar de financiële situatie gekeken bij het beroepen of tijdelijk aanstellen van een predikant maar kunnen van bovenaf ook andere oplossingen opgelegd worden. Vooral voor kleine gemeenten kan dit resulteren in ingrijpende gevolgen.

De K.R. gaat akkoord met het opsturen van de door het moderamen geadviseerde commentaar. Dit zal naar de Classis Delta worden verstuurd.

Rooster van aftreden. Komend jaar treden weer een aantal Kerkenraadsleden af. Het is aan te raden nu al uit te kijken naar potentiële opvolgers die dan t.z.t. benaderd kunnen worden. Ebco verzoekt een ieder om potentiële kandidaten eerst te melden bij Ton van Driel en daarna te bespreken in de Kerkenraad om te voorkomen dat men elkaar het gras voor de voeten wegmaait.

Opvolging notulist. Tot nu toe geen resultaat. Er worden nog enige suggesties besproken. Mocht men eventueel nog een kandidaat weten dan diens naam melden aan de scriba.

Pastoraat. Van een aantal gemeenteleden wordt het wel en wee gerapporteerd.

Pastorale ondersteuning: ds. Peterjan v.d. Wal heeft aangegeven dat hij bereid is om op detacheringsbasis 4½ uur/week tot 31 maart 2020 te willen helpen. Daarvoor heeft hij in principe toestemming gekregen van zijn werkgever. Voorts heeft hij aangegeven dat het mogelijk verstandig is een regeling te treffen voor rouw en trouw op basis van betaling per gebeurtenis. De Kerkenraad vindt dit een goed idee. Officieel moet e.e.a. nog uitgewerkt worden. Dit zal zeker niet voor eind oktober het geval zijn.

Catechese. Al eerder had de kerkenraad besloten dat dit samen met de kinderen van de Dorpskerk kan. Het betreft 4 kinderen van de Welkomkerk en 3 van de Dorpskerk. Er is enige onduidelijkheid over de stand van zaken omdat er vanuit de Dorpskerk nog steeds geen bericht van goedkeuring is.

Diaconie. Op ons eiland is helaas de actie schoenmaatjes gestopt. Zuidland heeft deze aansprekende actie nog wel. Daarom zal Harry Sloots contact opnemen met Zuidland. Door de omstandigheden bij de familie Beukelman kan de oliebollenactie dit jaar niet doorgaan. Jan Zuilhof meldt direct dat dit zal resulteren in een tekort. Bovendien moet de luidspreker in de koffiezaal vervangen worden wat eveneens een behoorlijke kostenpost is. Er wordt voorgesteld de actie te verschuiven naar maart 2020. Daardoor zou het mogelijk zijn om in 2020 de actie 2 maal te houden en het tekort dat hierdoor ontstaat weg te poetsen.

Jeugd. Nelleke Langendoen heeft morgen overleg met de jong volwassenen en 15 oktober met de Dorpskerk. Er is overleg over de tienerclub met Oostvoorne.

Kerkrentmeesters. Kascontrole commissie. Jaap van Wensveen zal Jan Zuilhof opvolgen en Ebco Vriend volgt Nico Hanemaayer op. Jan Zuilhof meldt dat we een aanzienlijke financiële tegenvaller hebben in 2019 door het moeten vervangen van een kozijn in de kerk.

Amnesty International. Ans Zwart heeft via de scriba gevraagd om op 8 december weer met kaarsen en kaarten voor Amnesty in de hal te mogen staan. De Kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Sluiting. Nicole Reuyl sluit de vergadering met het voorlezen van een gedicht van ds. A.F. Troost.

Arie Scholten, notulist (als invaller)