Opening

Voorzitter Ebco Vriend opent de vergadering met het lezen van
1 Petrus 4: 10 -11. God gaf ons gaven. Deel ze uit, help en dien elkaar. In het voorwoord van deze Binding wordt het onderwerp verder door hem uitgediept.

Moderamen

De werkgroep die jarenlang de Binding heeft verzorgd wordt hartelijk bedankt. De digitale versie gaat een kostenbesparing opleveren.

Eeuwigheidszondag

Er zijn uitnodigingsbrieven uitgegaan naar de nabestaanden van hen die herdacht worden tijdens de dienst op deze zondag.

Roosters Kerkenraad en Heilig Avondmaal

De kerkenraadsvergadering zal verhuizen van de maandag naar de woensdag. Dit gaat per direct in, waardoor de vergadering van 2 december wordt verzet naar 4 december.

Het Heilig Avondmaal gaan we per 2021 vieren in de oneven maanden.

Gemeenteleven/Pastoraat

Er wordt door de pastorale ouderlingen stilgestaan bij het wel en wee in de gemeente.

Dominee Peterjan van der Wal is begonnen met pastorale bezoeken.

Evangelisatiecommissie

Tijdens de jaarlijkse zangdienst zal de preek worden vervangen door een korte overdenking. De EC kan hulp gebruiken bij het koffieschenken na deze dienst.

Diaconie

Veranderingen: Rogier van de Velde is vicevoorzitter, Anneke Cok is secretaris/notulist.

De zender van de Kerkwebradio is kapot. Er is een nieuwe besteld (€500). Voorlopig werken we met een leenzender. De kerkdienst elders volgen op een beeldscherm zou na het plaatsen van camera’s ook mogelijk zijn, maar onze kerkenraad vindt dit te privacygevoelig.

Het is spijtig dat de plaatselijke kranten het bericht over de Top-2000-dienst niet hebben geplaatst. De scriba heeft wel een uitnodiging naar alle scribaten in de omgeving gestuurd.

College van Kerkrentmeesters

Twee professionele bedrijven hebben advies gegeven wat betreft de geluidsproblematiek in de koffiezaal. Deze kwestie vereist de nodige haast. Er zijn klachten van huurders en sommige kerkleden komen niet langer koffiedrinken omdat hun oren op een volstrekt ontoelaatbare wijze gaan tuiten vanwege de akoestische perikelen. De kosten voor de aan te brengen panelen leiden tot een financiële tegenvaller van ca 2.500 euro.

Bovendien zijn er in 2019 nog meer extra uitgaven. Denk daarbij aan het vervangen van het grote kozijn in de kerk (ruim 10.000 euro), de nieuwe speaker in de koffiezaal (ruim 1.100 euro) en de extra kosten van pastorale hulp (ca 3.000 euro). Helaas kon de oliebollenactie dit jaar niet doorgaan. Gevolg zal zijn dat uit de, in februari a.s. op te stellen jaarrekening 2019, een hoger tekort dan begroot zal blijken.

Sluiting

Ton van Driel eindigt de vergadering met een gebed van Hans Maat. Het is een zegenbede over hoe met elkaar om te gaan.

Barend van Zijll, notulist